Kadolijn.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begrippen
1.1. Aanbod: het aanbod van Kadolijn.com tot het kopen van een Kadobon, is na accepteren door koper onderwerp van de overeenkomst tussen koper en Kadolijn.com.
1.2. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Kadolijn.com.
1.3. Kadolijn.com is een bij de kamer van koophandel geregistreerde handelsnaam en als zodanig onderdeel uitmakend van Van de Valk Travel B.V. gevestigd te Tiel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 11026527.
Het vestigingsadres van Kadolijn.com: Panovenweg 10 4004 JE te Tiel
1.4. Kadobon: iedere door Kadolijn.com uitgegeven en geregistreerde kadobon bedoelt te kunnen betalen voor een door leverancier aangeboden activiteit, product of dienst.
1.5. Koper: iedere gebruiker van de website van Kadolijn.com en eventueel via die website gegevens registreert of een Aanbod aanvaardt en daarmee een overeenkomst sluit met Kadolijn.com.
1.6. Leverancier: de aanbieder van activiteiten, producten of diensten waarvoor Kadolijn.com Kadobonnen aanbiedt en verkoopt.
Artikel 2 - Toepassing
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Kadobonnen, producten en diensten die door Kadolijn.com worden aangeboden, alsmede op alle overeenkomsten die in dit verband tussen Kadolijn.com en Koper worden aangegaan, tenzij schriftelijke nadrukkelijke anders is overeengekomen.
2.2. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst, registratie van gegevens op de website dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
2.3. Bij strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met algemene voorwaarden van een Koper prevaleren de algemene voorwaarden van Kadolijn.com.
Artikel 3 - Het product
3.1. Leverancier biedt activiteiten, producten en/of diensten aan via de website van Kadolijn.com. Koper kan Kadobonnen van Kadolijn.com kopen waarmee voor een dergelijke activiteit, product of dienst kan worden betaald op basis van de door Leverancier gehanteerde voorwaarden.
3.2. Kadolijn.com kan op verzoek van Koper aanvullende diensten verlenen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Leverancier en Koper.
3.3. Kadolijn.com heeft het recht wijzigingen in Aanbiedingen aan te brengen.
3.4 .Kadolijn.com biedt tevens Kadobonnen met een overeengekomen vastgestelde waarde. Koper kan met de bedoelde kadobon een nader te bepalen en te kiezen activiteit, product of dienst realiseren. Op deze wijze kunnen kadobonnen worden gecombineerd met een in het totaal een hogere waarde.
Artikel 4 - Vastlegging
4.1. Om via de website van Kadolijn.com Kadobonnen te kunnen kopen, dienen potentiële kopers handelingsbekwaam en geregistreerd te zijn. Registratie vindt plaats door het invoeren van de door Kadolijn.com noodzaaklelijke en gewenste registratiegegevens al dan niet via de website van Kadolijn.com.
4.2. Kadolijn.com is gerechtigd, zonder opgave van redenen, registratie op te schorten,te weigeren of te verwijderen. Weigering van registratie kan onder meer plaats vinden indien de betrokkene niet voldoet aan het gestelde in lid 1 van dit artikel dan wel reeds eerder door Kadolijn.com of door een met haar gelieerde onderneming is geweigerd of diens registratie eerder is verwijderd.
4.3. Door te registreren via de website van Kadolijn.com verlenen de geregistreerden uitdrukkelijk toestemming tot het verwerken van de gegevens voor het in deze Algemene Voorwaarden omschreven doel. Kadolijn.com heeft het recht geregistreerde gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, rechtstreeks verband houdend met de activiteiten van Kadolijn.com zoals omschreven in artikel 3.1., tenzij Koper hiertegen bezwaar maakt, in welk geval Kadolijn.com bedoeld gebruik terstond zal beëindigen. Koper heeft te allen tijde recht op inzage in de van Koper geregistreerde gegevens en kan bij onvolkomenheden correctie verzoeken.
Artikel 5 - Overeenkomst via website
5.1. Zodra Koper het Aanbod van Kadolijn.com via de website aanvaardt, komt tussen Koper en Kadolijn.com een overeenkomst tot stand, tenzij de registratie door Kadolijn.com wordt geweigerd. Een ieder die via de website van Kadolijn.com koopt wordt aangemerkt als Koper, ook indien de Koper niet voor zichzelf heeft gekocht. Er komt geen directe overeenkomst tussen Koper en Leverancier ter zake van de door Leverancier aangeboden activiteit, product of dienst tot stand.
5.2. Direct na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Koper en Kadolijn.com, bevestigt Kadolijn.com aan partijen de tot stand gekomen overeenkomst. Na betaling van de kadobon zal Kadolijn.com de Kadobon verzenden naar Koper of door Koper opgegeven ontvanger.
5.3. Met de van Kadolijn.com gekochte Kadobon kan, met inachtneming van de overige voorwaarden van Leverancier, door de Koper bij Leverancier betaald worden voor een door Leverancier aangeboden activiteit, product of dienst, tot de op de Kadobon en in de administratie van Kadolijn.com vastgelegde vervaldatum van die Kadobon.
5.4. De Kadobon kan noch bij Leverancier noch bij Kadolijn.com ingewisseld worden voor contant geld en dient voor het volledige bedrag besteed te worden, Geheel of gedeeltelijke restitutie is niet mogelijk.
5.5. Ten aanzien van de (nakoming van de) verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Koper en Leverancier nader tot stand te komen overeenkomst gelden de Nederlandse wettelijke bepalingen en/of de op de overeenkomst toepasselijke voorwaarden van Leverancier. Kadolijn.com kan niet worden aangesproken op nakoming door één der partijen bij die tot stand te komen overeenkomst tussen Leverancier en Koper. Koper vrijwaart Kadolijn.com voor aanspraken ter zake.
5.6. Kadolijn.com is gerechtigd een Aanbod in te trekken, aan te passen of opnieuw te plaatsen in geval van een technische storing of anderszins een onregelmatigheid, ongeacht de aard en oorzaak daarvan.
Artikel 6 - Prijzen en betaling
6.1. Opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt per persoon in Euro's inclusief BTW, en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij het Aanbod anders vermeldt.
6.2. Indien de overeenkomst met Kadolijn.com ten behoeve van een groep personen wordt gesloten, brengt Kadolijn.com de kosten voor het totaal aantal personen in rekening. Ingeval het aantal personen dat uiteindelijk de activiteit, dienst of het product van Leverancier afneemt lager is dan het opgegeven of overeengekomen aantal, vindt geen restitutie plaats door Kadolijn.com, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.3. Betaling door Koper aan Kadolijn.com geschiedt conform de bepalingen zoals opgenomen in het Aanbod.
6.4. Betaling vindt plaats op een door Kadolijn.com opgegeven rekeningnummer of op een andere door Kadolijn.com aangegeven wijze.
6.5. Als het volledige bedrag van een bestelling na 14 dagen niet is voldaan dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De betalingstermijn gaat in op de besteldatum.
6.6. Kadolijn.com is in geval van verzuim van Koper gerechtigd de overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is Kadolijn.com gerechtigd eventuele aanvullende schade te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die Kadolijn.com en te vorderen heeft worden terstond opeisbaar.
Artikel 7 - Overmacht
7.1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming c.q. overmacht wordt de nakoming door Kadolijn.com van de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder tot enige schadevergoeding en/of boete ter zake te zijn gehouden.
7.2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop Kadolijn.com geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of niet tijdig nakomen door derden van de verplichtingen die deze jegens Kadolijn.com op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1. Kadolijn.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, daaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade, die Kopers lijden als gevolg van het bezoeken van de website van Kadolijn.com, het registeren van gegevens, het aangaan van een overeenkomst met Kadolijn.com, het aangaan van een overeenkomst met een Leverancier en niet-nakoming van de verplichtingen van Kadolijn.com op grond van deze Algemene Voorwaarden.
8.2. Kadolijn.com is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van virussen en dergelijke op haar website en de inhoud van andere websites waarnaar Kadolijn.com elektronisch verwijst via links, niet-beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht van gegevens.
8.3. Kadolijn.com staat niet in voor de nakoming door de Leverancier van de met de Koper te sluiten overeenkomst, noch voor de gegoedheid van de Leverancier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Koper of andere deelnemers lijden als gevolg van niet of niet-correcte nakoming van de overeenkomst door de Leverancier of als gevolg van gebreken in de diensten of producten van de Leverancier. Koper vrijwaart Kadolijn.com voor aanspraken ter zake.
8.4. Eventuele aansprakelijkheid op grond van de wet is beperkt tot de levering van de door de koper bestelde en betaalde Kadobon. Vorderingen vervallen door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan daarvan.
8.5. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Kadolijn.com en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
Artikel 9 - Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) website van Kadolijn.com (daaronder mede begrepen auteursrechten en beeldrechten) zijn voorbehouden aan Kadolijn.com of de Leverancier. Het is Koper niet toegestaan op enigerlei wijze deze rechten te verveelvoudigen of commercieel te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kadolijn.com, onverminderd het overigens bepaalde in de Auteurswet of aanverwante wetten.
Artikel 10 - Overige voorwaarden
10.1. Nietigheid of vernietigbaarheid van een van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Partijen verplichten zich als dan in te stemmen met nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepaling overeenkomen.
10.2. Kadolijn.com is gerechtigd de omschrijvingen en toelichtingen op haar website alsmede de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen met onmiddellijke ingang. Alle Kopers zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.
Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen
Op alle Aanbiedingen, het website gebruik, overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen partijen ter zake daarvan zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.